UTLEIEVILKÅR
1. De leide gjenstandene skal kun benyttes til det spesifiserte formål på den oppgitte adresse. Dersom en leid gjenstand benyttes av flere artister/band, eller på forskjellige scener, skal Bergen Backline være informert om dette ved inngåelse av leiekontrakt. Leietaker aksepterer at fravik fra dette punktet vil kunne medføre ekstra leieutgifter.

2. Leietaker og evt henter er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene. Dette gjelder også selv om Bergen Backline stiller med tekniker under arrangement, såfremt tekniker ikke selv er skyld i skaden. Skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje.

3. Bergen Backline har intet ansvar for skader forårsaket av gjenstandene så lenge disse er i leietakers besittelse.

4. Gjenstandene kan ikke videreleies, lånes ut eller pantsettes.

5. Bergen Backline har intet ansvar for tap leietaker måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt.

6. Utstyret må innleveres til avtalt tid. Leietaker godtar at det påløper ny dagsleie pr. påbegynt døgn etter fristens utløp.

7. Dersom Bergen Backline står for transport, bæring og/eller opprigg/nedrigg av de leide gjenstandene, gjelder leietakers ansvar fom når gjenstandene er plassert etter leietakers henvisning.

8. Bærehjelper: Dersom leietaker benytter bærehjelper, er leietaker ansvarlig for evt skader som oppstår på de leide gjenstandene under transport / bæring.

9. Bergen Backline forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling. Ved normal fakturering gjelder 10 dagers betalingsfrist fra fakturadato. Bergen Backline benytter maksimale gebyrer for purring og forsinkelsesrenter. Påløpte gebyrer og forsinkelsesrenter vil etterfaktureres dersom original faktura benyttes etter utsendt purring. Bergen Backline sender saker til inkasso i tråd med gjeldende lovverk.